Privacyverklaring

Feestbeestjes respecteert de privacy van de bezoekers van de website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met de klanten heeft Feestbeestjes daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatst Feestbeestjes geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

  1. Website (hierna ook “De website”): www.feestbeestjes.nl
  2. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens:

Feestbeestjes, gevestigd te mozartstraat 101, 5751EK Deurne, kvk-nummer: 78644763.

Artikel 2 – Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien Feestbeestjes niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan Feestbeestjes op ieder moment: de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
Feestbeestjes is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

Feestbeestjes is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.
Feestbeestjes is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen Feestbeestjes als gevolg hiervan.
Indien Feestbeestjes betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is zij gerechtigd alle schade die zij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door Feestbeestjes. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door Feestbeestjes voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor de verhuurovereenkomst.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met mij op te nemen via info@feestbeestjes.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die Feestbeestjes heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van Feestbeestjes. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@feestbeestjes.nl. Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. Feestbeestjes is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens
De door Feestbeestjes van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies

  1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan de website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om mijn website speciaal op u in te stellen en het gebruik te vergemakkelijken.
  2. Feestbeestjes gebruikt de volgende soorten cookies op de website:

Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan mijn website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan ik de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van mijn website. Ik kan niet zien wie mijn website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

  1. Wanneer u mijn website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
  2. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodig ik u uit om de volgende link te raadplegen.

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van Feestbeestjes is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot:

Elle Berkers, via info@feestbeestjes.nl.